27
تیر
فروش خمیرتقویت کننده ی سگ

خمیر تقویت کننده استرنت پلاس دکتر کلودرز حاوی مواد پروبیوتیک

خمیرتقویت کننده ی سگStrength Plus

این خمیرباانرژی بالاوانواع ویتامین هاجهت تقویت توله های شیرخوارویاتوله های تازه ازشیرگرفته شده بسیارمفیدمیباشدبه طوری که بافراهم آوردن موادحیاتی باعث ازبین رفتن استرس ازشیرگرفتن توله سگ میگردد.

این خمیرباتامین انرژی فراوان ویتامین هاوموادمعدنی بسیارمفیدبرای سگ ابستن میباشدبه طوری که انرژی لازم جهت نگهداری توله هادردوران ابستنی رافراهم می نمایدازطرفی حیوان تازه زایمان کرده رادرجهت تامین شیرتوله هاحمایت نموده وازضعیف شدن مادرجلوگیری مینماید

افزایش دهنده مقاومت بدن سگ دربرابربیماریها واسترس میباشدلذادرخصوص سگ های ضعیف,بیمارویادردوره ی نقاهت توصیه میگردد.

27
تیر
خمیرمولتی ویتامین سگ

خمیرمولتی ویتامین دایجست پلاس تقویت کننده ی سیستم گوارش سگ

خمیرمولتی ویتامین دایجست پلاس تقویت کننده ی سیستم گوارش سگ

 

 

حاوی فروکتوالیگوساکاریدهاجهت تقویت باکتریهای مفیددستگاه گوارش

سرشارازمخمروالکارنتین بمنظورافزایش متابولیسم بدن وبهبودعملکردهضم وجذب

حاوی عصاره گیاه یوکا جهت کاهش بوی مدفوع

تامین کننده ی رنج وسیعی ازمولتی ویتامین هاجهت افزایش سلامت عمومی حیوان